Warunki sprzedaży

Niniejsze warunki mają zastosowanie do sprzedaży wszystkich produktów AUTOMOCIÓN ORYX PARTS, S.L. od 1 stycznia 2016 roku i zastąpią obowiązujące ogólne warunki sprzedaży.

Każde zamówienie złożone przez naszych klientów oznacza akceptację tych warunków oraz zrzeczenie się przez klienta jego własnych ogólnych warunków zakupu.

Zamówienia podlegają akceptacji przez AUTOMOCIÓN ORYX PARTS, S.L. uprzedniej weryfikacji ich istnienia i dostępności w MAGAZYNIE, co może prowadzić do ich zmniejszenia lub anulowania.

Klientowi zabrania się dokonywania zmian w opakowaniu i zawartości produktów dostarczanych przez ORYX PARTS, a także zabrania się sprzedaży bez oryginalnego opakowania.

AUTOMOCIÓN ORYX PARTS, S.L. oferuje produkty o jakości oryginalnej lub równoważnej, w rozumieniu Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1400/2002 z dnia 31 lipca 2002 r.

CENY

Ceny, które pojawiają się w naszym cenniku nie zawierają podatku VAT, który będzie naliczany zgodnie z przepisami prawa o wyżej wymienionym podatku, z wyjątkiem Ceuty, Melilli i Wysp Kanaryjskich, gdzie ceny będą stosowane zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi na tych terytoriach.

AUTOMOCIÓN ORYX PARTS, S.L zastrzega sobie prawo do zmiany sugerowanych cen detalicznych oraz stosowanych rabatów po uprzednim powiadomieniu klienta z 15 dniowym wyprzedzeniem.

TRANSPORT

Koszt ten zawsze obciąża sprzedającego, o ile minimalna kwota wynosi więcej niż 200 euro; jeśli kwota ta nie zostanie przekroczona, w liście przewozowym zostanie naliczona kwota określona w danym momencie jako opłata pocztowa (12 euro).

TERMIN DOSTAWY

Terminy dostaw są zawsze orientacyjne, uzależnione od istnienia i dostępności towaru w MAGAZYNIE.

Opóźnienie w dostawie, należycie uzasadnione, nie będzie stanowić podstawy do nałożenia kary lub roszczenia ze strony klienta.

PŁATNOŚCI

Faktury będą wystawiane na adres wskazany na fakturach, a fakt wystawienia nie uchyla niniejszych warunków.

Brak zapłaty faktury lub pojedynczego terminu płatności upoważnia AUTOMOCIÓN ORYX PARTS, S.L. do żądania pełnej i natychmiastowej zapłaty wszystkich należnych kwot bez uprzedniego powiadomienia. Z drugiej strony, każda kwota niezapłacona w ciągu piętnastu dni po terminie płatności kwota zwrotu zostanie powiększona o odsetki obowiązujące obecnie w bankach.

Płatność gotówką lub gwarancje (osobiste lub bankowe) mogą być zawsze wymagane, w przypadku braku wystarczających referencji dotyczących wypłacalności kupującego.

Zastrzegamy sobie prawo, w dowolnym momencie, w oparciu o naszą ocenę ryzyka lub gwarancji, do ustalenia lub zmniejszenia przyznanego ryzyka i ustalenia nowych warunków płatności.

Kredyty na jakąkolwiek koncepcję płatności na korzyść kupującego będą udzielane tylko wtedy, gdy będzie on na bieżąco regulował swoje zobowiązania płatnicze. W przypadku braku płatności AUTOMOCIÓN ORYX PARTS, S.L. zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw.

Wszelkie koszty sądowe i pozasądowe wynikające z roszczenia o brak płatności ponosi kupujący.

Sądami i trybunałami rozstrzygającymi wszelkie spory w tej sprawie będą sądy w Saragossie, jurysdykcji odpowiadającej siedzibie spółki, ponieważ jest to miejsce, w którym uznaje się, że nabycia zostały dokonane.

ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

W każdym przypadku, a nawet wobec osób trzecich AUTOMOCIÓN ORYX PARTS, S.L. zachowuje pełne prawo własności do wszystkich dostarczonych materiałów, tak długo jak warunki zapłaty całej kwoty nie zostaną w pełni spełnione i mogą zostać odebrane klientowi na nasze żądanie.

W przypadku upadłości z powodu wstrzymania płatności AUTOMOCIÓN ORYX PARTS, S.L. gdy wszystkie płatności nie zostały jeszcze dokonane, będziesz mieć prawo do zwrotu towaru.

Podobnie w przypadku zajęcia towaru przez sąd lub jakikolwiek organ, przed dokonaniem pełnej zapłaty ceny, kupujący wyraża zgodę na zadeklarowanie własności AUTOMOCIÓN ORYX PARTS, S.L.

ZWROTY

AUTOMOCIÓN ORYX PARTS, S.L. nie przyjmuje zwrotów, które nie zostały wcześniej uzgodnione z naszym działem sprzedaży. W przypadku akceptacji, koszty wysyłki zostaną pokryte przez klienta.

Niezależnie od powyższego, w żadnym wypadku nie będą przyjmowane zwroty produktów z datą przydatności do użycia, ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi przechowywania lub gdy istnieją przesłanki wskazujące na nieprawidłowe przechowywanie lub obchodzenie się, niezależnie od tego, czy zwrot został uzgodniony.

Klient nie może wysłać materiału do czasu otrzymania ostatecznej autoryzacji, a w przypadku zwrotu materiału z przyczyn niezależnych od AUTOMOCIÓN ORYX PARTS, S.L. 10% ceny zwróconego materiału zostanie naliczone na nocie płatniczej jako zarządzanie zwrotem, przy minimalnej kwocie 12 euro.

GWARANCJA

Nasze produkty objęte są 6-miesięczną gwarancją, w zależności od rodzaju towaru, licząc od daty sprzedaży konsumentowi końcowemu, daty wystawienia faktury, obejmującej wszelkie wady materiałowe lub produkcyjne, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

AUTOMOCIÓN ORYX PARTS, S.L. jest zobowiązany do wymiany części żądanej w ramach gwarancji.

AUTOMOCIÓN ORYX PARTS, S.L. wyłącza z gwarancji następujące przypadki:

  • Zwykłe zużycie,
  • Nieprawidłowy montaż lub obsługa,
  • Odszkodowanie dla osób trzecich.

AUTOMOCIÓN ORYX PARTS, S.L. nie sprzedaje części do silników morskich. Jeśli nasze części zostaną użyte do naprawy silników morskich bez naszej zgody, odbywa się to na ryzyko klienta. W żadnym wypadku AUTOMOCIÓN ORYX PARTS, S.L. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne awarie lub koszty związane z ewentualną awarią tych silników okrętowych, morskich lub używanych na statkach do funkcji innych niż napędowe.

Części podlegające reklamacji zostaną wysłane do naszego magazynu opłaconą przesyłką wraz z w pełni wypełnionym formularzem reklamacyjnym.

JURYSDYKCJA

Obie strony poddają się, w przypadku jakichkolwiek roszczeń z jakiegokolwiek powodu, sądom w Saragossie, wyraźnie zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, która mogłaby im odpowiadać.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje zawarte w artykułach w naszym katalogu zostały opracowane metodycznie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i kompletność danych wprowadzonych do katalogu. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu nieprawidłowych lub niekompletnych danych katalogowych nie zostaną przyjęte . Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek i zmian technicznych.

Przed montażem elementów silnika wymienionych w niniejszym katalogu należy sprawdzić czy części te są odpowiednie do zamierzonego zastosowania. Nasz zespół obsługi klienta jest zawsze dostępny aby odpowiedzieć na wszelkie pytania. Części silnika muszą być montowane przez wykwalifikowany personel techniczny.

INNE

Nazwy, opisy, numery pojazdów i producentów itp. są używane wyłącznie do wewnętrznych celów porównawczych. Dotyczy to również alternatywnych i oryginalnych numerów części silnikowych innych producentów pojazdów i silników. Nie są one oznaczeniami pochodzenia i nie mogą być używane w odniesieniu do właścicieli pojazdów.