OSTRZEŻENIE PRAWNE

Ogólne warunki dostępu do strony internetowej

AUTOMOCIÓN ORYX PARTS S.L., z siedzibą w Saragossie, Polígono Centrovía, Calle Bogotá 45 – La Muela, N.I.F. B50907278, umożliwia użytkownikom i odwiedzającym dostęp do swojej strony internetowej i korzystanie z niej oraz informuje ich o konsekwencjach i warunkach korzystania.

Ta strona i wszystkie zawarte na niej materiały są chronione prawami własności intelektualnej i/lub przemysłowej i są własnością AUTOMOCIÓN ORYX PARTS S.L. lub osób trzecich. W związku z tym użytkownicy nie mogą modyfikować, kopiować, powielać, przesyłać, rozpowszechniać, publikować, tworzyć dzieł pochodnych, wyświetlać ani w żaden inny sposób przekazywać ani wykorzystywać komercyjnie jakichkolwiek materiałów na tej stronie, w całości lub w części.

AUTOMOCIÓN ORYX PARTS S.L. wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą wyniknąć z niewłaściwego korzystania z usług i treści przez użytkowników.

AUTOMOCIÓN ORYX PARTS S.L. zastrzega sobie prawo do odmowy lub wycofania dostępu do strony internetowej i/lub usług w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia tym użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszych ogólnych warunków lub szczególnych warunków, które mogą mieć zastosowanie.

Odpowiedzialność

Niniejsza witryna dostarcza informacje i materiały materiały w stanie, w jakim są, bez jakichkolwiek oświadczeń lub gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub przydatności do określonego celu. W żadnym wypadku firma Automoción Oryx Parts, S.L. ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi za szkody z tytułu utraty zysków, przerw w działalności, utraty informacji, szkód specjalnych, szkód wyrządzonych osobom trzecim, szkód nominalnych lub jakichkolwiek innych szkód) wynikające z wykorzystania lub niewłaściwego wykorzystania materiałów zawartych na tej stronie. Automoción Oryx Parts S.L. nie gwarantuje dokładności zawartości tej strony i zastrzega sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów lub pominięć w dowolnym czasie bez powiadomienia, bez żadnych zobowiązań wobec użytkowników tej strony.

Polityka prywatności

Polityka ochrony danych osobowych, które możesz dobrowolnie podać AUTOMOCIÓN ORYX PARTS S.L.

Podmiot dpowiedzialny: Tożsamość: AUTOMOCIÓN ORYX PARTS SL – CIF: B50907278 Adres pocztowy: CALLE BOGOTA 45, POLIGONO INDUSTRIAL CENTROVIA, 50198 LA MUELA, ZARAGOZA Telefon: 976149616 E-mail: info@oryxparts.com

W imieniu firmy przetwarzamy informacje dostarczone przez Państwa w zautomatyzowanym pliku będącym własnością firmy, aby zapewnić im należyte traktowanie prawne i z wyłącznym wykorzystaniem przeznaczenia, dla którego je Państwo dostarczyli (prośba o informację, itp.) w celu dostarczenia żądanej usługi i wykonania rozliczenia za nią. Przekazane dane będą przechowywane tak długo, jak długo utrzymywane są stosunki handlowe lub przez lata niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, w których istnieje obowiązek prawny. Masz prawo do uzyskania potwierdzenia, czy AUTOMOCION ORYX PARTS SL przetwarza Twoje dane osobowe, w związku z tym masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania niedokładnych danych lub żądania ich usunięcia, gdy dane nie są już potrzebne, za pomocą pisemnej komunikacji skierowanej do AUTOMOCIÓN ORYX PARTS S.L Polígono Centrovía – La Muela, C/Bogotá 45, Zaragoza lub za pośrednictwem poczty elektronicznej skierowanej na adres info@oryxparts.com.

AUTOMOCIÓN ORYX PARTS S.L. wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą wyniknąć z niewłaściwego korzystania z usług i treści przez użytkowników.

AUTOMOCIÓN ORYX PARTS S.L. nie będzie przekazywać danych dostarczonych przez użytkowników żadnej innej firmie lub podmiotowi bez uprzedniej pisemnej zgody.

Polityka plików cookies

Plik cookie to plik, który jest pobierany na komputer użytkownika podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Pliki cookie umożliwiają stronie internetowej między innymi przechowywanie i pobieranie informacji o zwyczajach przeglądania stron przez użytkownika lub jego komputera i, w zależności od zawartych w nich informacji oraz sposobu korzystania z komputera, mogą być wykorzystane do rozpoznania użytkownika.

Akceptacja plików cookie

Jeśli będziesz kontynuować przeglądanie po otrzymaniu informacji o Polityce plików cookie, zrozumiemy, że akceptujesz korzystanie z plików cookie przez sieć i aplikacje. Jeśli jednak chcesz, możesz zmienić ustawienia plików cookie w dowolnym momencie, konfigurując przeglądarkę tak, aby akceptowała lub nie otrzymywane pliki cookie lub aby przeglądarka powiadamiała Cię, gdy serwer chce zapisać plik cookie.

Należy pamiętać, że jeśli zablokujesz lub nie zaakceptujesz instalacji plików cookie, bez ich użycia niektóre usługi nie będą dostępne lub nie będzie można uzyskać dostępu do niektórych usług lub w pełni korzystać ze wszystkiego, co oferują nasze strony internetowe i aplikacje. Oprócz stosowania naszych własnych plików cookie, zezwalamy osobom trzecim na umieszczanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookie na Państwa komputerze. Twoja zgoda na korzystanie z plików cookie tych firm jest związana z przeglądaniem tej strony.

Dziękujemy za wyrażenie zgody na akceptację plików cookies, pomaga nam to uzyskać dokładniejsze dane, które umożliwiają nam ulepszanie naszych treści.

W przypadku, gdy niniejsza strona internetowa świadczy jakikolwiek rodzaj usługi specjalnej, w której określa szczególne postanowienia odmienne od niniejszych w odniesieniu do ochrony danych osobowych i stosowania plików cookie, szczególne zasady wskazane dla tej konkretnej usługi mają pierwszeństwo przed niniejszymi.

Przy pierwszym wejściu na tę stronę lub aplikację zobaczysz okno, w którym zostaniesz poinformowany o używaniu plików cookies i gdzie możesz zapoznać się z niniejszą „Polityką plików cookies”. Jeśli wyrazisz zgodę na stosowanie plików cookie, będziesz kontynuować przeglądanie lub klikniesz na dowolny link, będzie to rozumiane jako wyrażenie zgody na naszą politykę plików cookie, a tym samym na instalację plików cookie na Twoim komputerze lub urządzeniu.

Użytkownicy międzynarodowi I obowiązujące prawo

Ta strona jest tworzona i kontrolowana przez AUTOMOCIÓN ORYX PARTS, S.L.

Uzyskując dostęp do tej witryny spoza Hiszpanii, odwiedzający jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich lokalnych przepisów Królestwa Hiszpanii.

Korzystanie z tej strony internetowej i konstrukcja niniejszych warunków użytkowania podlegają prawu Królestwa Hiszpanii i/lub dyrektywom wspólnotowym Unii Europejskiej.

Jeżeli jakakolwiek klauzula lub postanowienie niniejszych warunków nie podlega prawu, jest nieważna lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalna, należy rozumieć, że taka klauzula lub postanowienie nie jest wykonalne i nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych klauzul lub postanowień. Korzystając z tej witryny, odwiedzający wyraża zgodę i wyraża zgodę na poddanie się osobistej i wyłącznej jurysdykcji sądów w Saragossie w Hiszpanii oraz na to, że wszelkie spory lub sprawy związane z korzystaniem z tej witryny będą rozpatrywane, określane i rozstrzygane w sądach Saragossy w Hiszpanii, z wyłączeniem w ten sposób sądów jakiegokolwiek innego stanu lub kraju.

Linki

Strona internetowa udostępnia użytkownikom techniczne urządzenia łączące (linki, banery lub przyciski), które umożliwiają użytkownikom dostęp do stron internetowych należących lub zarządzanych przez osoby trzecie.

Dlatego AUTOMOCIÓN ORYX PARTS S.L nie ponosi odpowiedzialności za informacje, które znajdują się poza tą witryną i nie są zarządzane przez jej administratora. Funkcją linków, które się pojawiają, jest wyłącznie poinformowanie użytkownika o istnieniu innych źródeł informacji na temat określonego materiału w Internecie. Te linki nie oznaczają zaproszenia ani rekomendacji do ich odwiedzenia, dlatego AUTOMOCIÓN ORYX PARTS S.L. nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uzyskane za pośrednictwem tych linków.

*Wszystkie nazwy producentów, symbole, numery i opisy służą wyłącznie celom informacyjnym i nie oznaczają, że wymienione elementy są produktami tych producentów